Цели

1. Да подпомага деца в неравностойно положение, отглеждани в семейна среда без родители, от един родител, от родители с трайни здравословни проблеми или социално слаби родители;

2. Да подпомага деца лишени от родителски грижи, настанени за  отглеждане в социални институции;

3. Да  подпомага онкологично болни граждани;

4. Да подпомага реставрацията и построяването на православни храмове и манастири;

5. Да извършва просветителска дейност по въпросите от точки 1, 2, 3, и 4  с цел да бъде запознавана обществеността с тези проблеми;